Ułatwienia dostępu

Update cookies preferences
Skip to main content

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Kontakt
z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel. 22 328 60 01

Administrator informuje, że:

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach dot. danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji oraz kontakt z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie przepisu art. 22 [1] Kodeksu pracy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy szerszy zakres danych osobowych, niż wymagany, będą one przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, którym jest fakt ich przesłania. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przetwarzane dane osobowe w celach dotyczących przyszłych rekrutacji.

4. Dane osobowe są udostępniane odbiorcom, którymi są podmioty dostarczające narzędzia wspierające proces rekrutacji, z których korzysta administrator na podstawie zawartych umów
i którym w drodze umowy administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko nie dłużej niż 3 miesiące od wyboru kandydata na to stanowisko, a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody niezależnie od wskazanego okresu będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Tam gdzie kandydat podaje dane osobowe w szerszym zakresie niż wymagany przez administratora lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, podaje je dobrowolnie i na podstawie udzielonej zgody w sposób wskazany w ust. 3.

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw:

   a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
   b) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
   c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).

8. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 lit. a) - c) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 22 328 63 42, a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

9. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w tym przetwarzane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.